do góry
Rys historyczny


  POPIELÓW

  Cała historia i działalność Biblioteki w Popielowie związana jest z ulicą Powstańców. W 1951 roku rozpoczęła działalność właśnie przy tej ulicy Gromadzka Biblioteka Publiczna w Popielowie. Swoje pierwsze lokum miała na piętrze budynku, który obecnie zajmuje Bank Spółdzielczy. W jednym niewielkim pomieszczeniu zgromadzono księgozbiór, który na koniec roku 1951 liczył 893 woluminy.

  W miarę upływu czasu przybywało książek i poszerzał się krąg czytelników. Pod koniec lat pięćdziesiątych w bibliotece było już 3375 książek, z których korzystało 160 czytelników. Lata sześćdziesiąte charakteryzują się stałym rozwojem czytelnictwa. Sprzyjają temu różnorodne formy kulturalnego spędzania czasu, jakie biblioteka organizuje dla mieszkańców. W 1967 roku na terenie gromady Popielów działają także dwa punkty biblioteczne – w Lubieni i Popielowskiej Kolonii. Początek lat siedemdziesiątych zastaje Bibliotekę w nowych pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Powstańców 34 (obecna siedziba Biblioteki). W trzech pomieszczeniach o łącznej powierzchni 75m² została zorganizowana wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia. W roku 1973 powstaje Gmina Popielów. Dotychczasowa Gromadzka przekształca się w Gminną Bibliotekę Publiczną, a jej Filią staje się Biblioteka w Starych Siołkowicach.

  20 grudnia 1974 roku powstaje Oddział Dziecięco-Młodzieżowy. W 1975 roku do sieci bibliotek publicznych Gminy Popielów włączone zostają biblioteki w Karłowicach i Stobrawie. W latach 1979 – 1980 powstają nowe punktu biblioteczne w Kurzniach i Kuźnicy Katowskiej.

  Lata osiemdziesiąte obfitują w zmiany lokalowe biblioteki. We wrześniu 1981 roku biblioteka popielowska zostaje przeprowadzona do dwóch małych pomieszczeń w budynku prywatnym przy ulicy Powstańców 38 (w dotychczasowej siedzibie zaistniała konieczność wymiany stropów). Po czterech latach powraca „na stare śmieci”. Na początku 1989 roku otrzymuje dodatkowe pomieszczenie o pow. 50 m², które jednak wymaga kapitalnego remontu, tak samo jak i dotychczas zajmowane Zostają wymieniane okna, instalacja centralnego ogrzewania, założona zostaje wykładzina PCV. Od maja więc tegoż roku wszystkie książki, regały, cały sprzęt, a także czytelnicy przemieszczają się do jednego pomieszczenia, w miarę kończących się prac wracają na swoje miejsce. W grudniu dopiero Biblioteka przeprowadza się do pomieszczeń o powierzchni 150 m². Teraz jest z prawdziwego zdarzenia Czytelnia, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy i Wypożyczalnia dla Dorosłych.

  W roku 1997 Biblioteka otrzymuje jeszcze jedno pomieszczenie o pow. 50 m², w którym systematycznie gromadzony jest księgozbiór niemieckojęzyczny.

  W kwietniu 2004 roku w ramach ogólnokrajowego Programu „Ikona” Biblioteka w Popielowie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji trzy zestawy komputerowe, które zapoczątkowały funkcjonowanie Czytelni Internetowej w Popielowie.

  Ważnym wydarzeniem w historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie była jej reorganizacja, kiedy to Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Gminy Popielów z dnia 22 lutego 2007 roku została przekształcona z dniem 01 lipca 2007 roku w samorządową instytucję kultury.

  W roku 2009 w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizując zadanie „Zakup wyposażenia i remont Biblioteki w Popielowie” przeprowadzono generalny remont biblioteki. Została zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania, założono wykładzinę użytkową w miejsce popękanej i zniszczonej wykładziny PCV, wymalowano pomieszczenia i wyposażono bibliotekę w nowy sprzęt.

   

  KARŁOWICE

  W 1949 roku rozpoczęła działalność Gromadzka Biblioteka Publiczna w Karłowicach. Mieściła się w jednym małym pomieszczeniu miejscowego Domu Kultury. W wyniku reform administracyjnych w 1973 i 1975 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna w Karłowicach zostaje Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie. Zmienia także swoje miejsce, na większe w tym samym budynku. Z małego pokoiku przeprowadza się do jednego pomieszczenia, ale o dużo większej powierzchni. Wiosną 1986 roku przystąpiono do remontu kapitalnego budynku Domu Kultury. Biblioteka zostaje przeprowadzona na czas remontu do pomieszczeń zastępczych ( piwnice ) w domu prywatnym państwa Tokarczyków.

  „ Piwniczna” " działalność biblioteki trwała półtora roku. W październiku 1987 roku biblioteka wraca do wyremontowanego budynku Domu Kultury. Otrzymuje dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 58 m², z centralnym ogrzewaniem, bieżącą wodą i zapleczem sanitarnym.W tych funkcjonalnie urządzonych wnętrzach biblioteka mieści się do dziś.

  Kolejny remont karłowickiej biblioteki miał miejsce od listopada 2006 do lutego 2007 roku. I znowu przeprowadzka, tym razem na salę Domu Kultury w Karłowicach. W bibliotece założono nowe grzejniki c.o., wykładzinę użytkową, wymieniono drzwi, okna i wymalowano pomieszczenia.

  W ramach ogólnokrajowego Programu „Ikona c.d.” Filia Biblioteczna w Karłowicach otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji trzy zestawy komputerowe. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z dostępu do Internetu, drukarki a także kserokopiarki.

   

  STARE SIOŁKOWICE

  Biblioteka Publiczna w Starych Siołkowicach powstała na początku 1960 roku na co wskazuje pierwszy wpis w księdze inwentarzowej z datą 09.01.1960 roku.

  Biblioteka pełniła funkcję Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, jako że Stare Siołkowice istniało jako Gromada.

  Biblioteka mieściła się w dawnym Klubie Rolnika ( obecnie dom prywatny pana Jagieły) w jednej nieogrzewanej izbie. W wyniku reformy administracyjnej w 1973 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna staje się Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie. Na przełomie lat 1975/76 biblioteka zostaje przeprowadzona do budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej przy ul. Michała 55, w którym zajmuje jeden pokój o pow. 16m². W latach następnych, powiększają się zbiory siołkowickiej „książnicy”, do biblioteki przychodzi coraz więcej czytelników. Dotychczasowe pomieszczenie staje się ciasne. Starania o większy lokal trwały kilka lat. Wreszcie w maju 1987 r. biblioteka uroczyście otwiera drzwi do przestronnego pomieszczenia na parterze budynku. Powierzchnia 50 m² pozwala na organizację kącika czytelniczego, kącika dla dzieci i młodzieży. Na podstawie porozumienia z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Bibliotece zostaje powierzona opieka nad Izbą Pamięci Jakuba Kani.

  W 1995 roku siołkowicka Biblioteka przeprowadzona zostaje się na 1 piętro budynku, w którym działała dotychczas. W trzech pomieszczeniach zostają urządzone: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia.

  W chwili obecnej placówce przybywa książek, czytelnikom przygotowano dwa stanowiska komputerowe i choć Biblioteka jest przytulnym miejscem (67 m²) to zaczyna być bardzo ciasno.

  W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie w ramach zadania „Zakup wyposażenia i remont Biblioteki w Popielowie” dokonała zakupu mebli z myślą o utworzeniu w tej placówce kącika do korzystania z nowoczesnego dostępu do wiedzy. Poprzez uczestnictwo bibliotek gminy Popielów w Programie Rozwoju Bibliotek Filia Biblioteczna w Starych Siołkowicach otrzymała bezpłatnie jeden zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz cyfrowy aparat fotograficzny. Również w ramach tego Programu posiada od kwietnia 2010 roku dostęp do Internetu.

  Historia czytelnictwa we wsi Stare Siołkowice sięga roku 1884. Według źródeł pisanych już wtedy działała polska biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych z Poznania, założona przez rodowitego Siołkowiczanina – Jana Kuliga, absolwenta Wydziału Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszkańcy Siołkowic mogli korzystać z wypożyczalni i czytelni tej biblioteki. Mieściła się w domu Bartłomieja Kampy, który przez pewien czas był opiekunem tej biblioteki. Również mieszkańcy posiadali prywatne księgozbiory. Wymienić należy tu Pana Jana Macioszka z ulicy Kopiec, posiadacza bardo pokaźnej biblioteki. Swój bogaty księgozbiór, szczególnie z zakresu literatury pięknej gromadził przez wiele lat i udostępniał mieszkańcom Siołkowic. W roku 2007 tak skrupulatnie gromadzony księgozbiór został przez Pana Józefa Macioszka – syna zmarłego w 1980 roku Jana Macioszka przekazany siołkowickiej bibliotece. Ten cenny dar- ponad 200 egzemplarzy znalazł swoje miejsce w Izbie Pamięci Jakuba Kani.

   

  STOBRAWA

  Trudno jest ustalić nawet w przybliżeniu rok powstania biblioteki w Stobrawie, ponieważ nie zachowała się dokumentacja biblioteki z tamtych lat. Należy przypuszczać, iż mogła ona powstać pod koniec lat czterdziestych lub na początku lat pięćdziesiątych, tak jak powstało większość bibliotek publicznych. Pewny jest fakt, iż Biblioteka Publiczna w Stobrawie działała w 1956 roku. Pierwszą siedzibą biblioteki był budynek ówczesnego przedszkola, gdzie znalazła swoje lokum na piętrze. Prawdopodobnie w 1964 roku biblioteka została przeniesiona do Domu Ludowego w Stobrawie. Na czas remontu Domu Ludowego Biblioteka Publiczna otrzymała pomieszczenie zastępcze o pow.17m² w budynku usytuowanym w centrum wsi. W budynku tym mieścił się jeszcze klub „ RUCH” i sklep Gminnej Spółdzielni.

  Pomieszczenie to na długo zostanie w pamięci czytelników jako ciemne, zimne i ciasne. W żadnej mierze nie spełniało ono wymogów, jakim powinna odpowiadać placówka kultury. Władze samorządowe długo się zastanawiały nad losem stobrawskiej biblioteki.

  W tej małej miejscowości nie było żadnego pomieszczenia, do którego można by przenieść bibliotekę. Remont zajmowanego lokalu w żaden sposób nie poprawiłby warunków jej działalności. Aż przyszedł rok 1997 i lipcowa powódź. Woda zalała piwnice budynku, zniszczyła piec centralnego ogrzewania i instalację grzewczą. W bibliotece woda sięgała do wysokości 30 cm, książki zostały uratowane, ale drewniane stare regały kwalifikowały się do wyrzucenia, a podłoga do wymiany. Zniszczenia były na tyle poważne, że remont stał się nieopłacalny. Jedyną szansą dla biblioteki w Stobrawie było uzyskanie pomieszczenia w remontowanym budynku miejscowej szkoły podstawowej, który także ucierpiał w bardzo poważnym stopniu w czasie powodzi. Samorząd Gminy Popielów podjął decyzję o przeprowadzeniu Filii Bibliotecznej w Stobrawie do szkoły po zakończeniu jej remontu.

  Do czasu przeniesienia biblioteka została zamknięta. Dnia 7 kwietnia 1999 roku przeniesiono księgozbiór biblioteki do magazynu Szkoły Podstawowej w Stobrawie, as od 1 września tegoż roku po długiej dwuletniej przerwie Biblioteka wznowiła swą działalność.

  Przyznano nam na piętrze jedną klasę w PSP Stobrawa, gdzie razem z biblioteką szkolną funkcjonowała filia popielowskiej biblioteki publicznej.

  Taki „ożenek” dwóch bibliotek trwał do roku 2007. W tym roku została zlikwidowana Publiczna Szkoła podstawowa w Stobrawie, trzeba było też, po raz kolejny poszukać lokum dla naszej placówki.

  Po tylu latach „stobrawska książnica” wróciła na miejsce jej pierwszego egzystowania – do budynku po byłym przedszkolu. W miejscu, gdzie kiedyś funkcjonował Urząd Pocztowy, z tyłu Świetlicy Wiejskiej w Stobrawie – po wykonaniu odpowiedniego remontu, wymianie okien i drzwi wejściowych oraz wymalowaniu pomieszczeń urządzono przytulne miejsce na Filię Biblioteczną o powierzchni 67 m².

  Z chwilą likwidacji PSP w Stobrawie Gminna Biblioteka przejęła cały księgozbiór biblioteki szkolnej, łącznie z jej wyposażeniem. Regały wykorzystano dla biblioteki w Stobrawie, natomiast książki w ilości ponad 5000 egzemplarzy zostały protokolarnie przekazane do przedszkoli, bibliotek szkolnych i publicznych gminy Popielów.