do góry
Statut Biblioteki


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zwana dalej „Biblioteką” jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako instytucja kultury.
  2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Popielów.
  3. Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Biblioteka nabywa osobowość prawną.

  § 2.

  Biblioteka działa na podstawie: .

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  4. Niniejszego statutu.

  § 3.

  1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Popielów.
  2. Terenem działania Biblioteki jest obszar gminy Popielów.
  3. Siedziba Biblioteki mieści się przy ulicy Powstańców 34 w Popielowie
  4. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
  5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu.

  § 4.

  Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

  II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

  § 5.

  1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
  2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

  § 6.

  Do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności:
  1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i samokształceniowej.
  5. Popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy
  6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa.
  7. Opracowywanie własnych materiałów i publikacji, promujących Bibliotekę a także zagadnienia kulturowe społeczności lokalnej.
  8. Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców gminy Popielów oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej ( wystawy, konkursy, kiermasze książek, spotkania autorskie)

  III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI I JEJ ORGANY

  § 7.

  1. W skład Biblioteki wchodzą filie w:

  a/ w Karłowicach
  b/ w Starych Siołkowicach
  c/ w Stobrawie

  2. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, czytelnie internetowe, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych
  3. Biblioteka może też prowadzić inne komórki, służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy.
  4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora i innych organizacji przewidzianych przepisami prawa.

  § 8.

  1. Biblioteką zarządza Dyrektor Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Dyrektora Biblioteki zatrudnia Wójt Gminy.
  3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki i jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą Biblioteki.

  § 9.

  1. Dyrektor zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki.
  2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach
  3. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

  IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

  § 10.

  1. Organizator zapewnia niezbędne środki do wykonywania statutowych zadań Biblioteki
  2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z tym, że majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych

  § 11.

  1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Gminę Popielów.
  3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
  4. Przychodami Biblioteki są w szczególności:
  1) dotacje z budżetu gminy
  2) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności
  3) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł
  5) Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy.
  6) Dyrektor składa sprawozdanie roczne z działalności i gospodarki finansowej przed Radą Gminy.

  § 12.

  Biblioteka na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach może pobierać opłaty za:
  1. uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych
  2. nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
  3. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne
  4. wypożyczenie materiałów audiowizualnych,
  5. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.

  § 13.

  Mienie użytkowane dotychczas przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popielowie zostanie przekazane na rzecz Biblioteki w formie umowy użyczenia.

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 14.

  Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia