do góry
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


  Klauzula informacyjna
  dotycząca przetwarzania danych osobowych - adresu poczty elektronicznej oraz informacji zawartych w korespondencji prowadzonej elektronicznie

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.)   informujemy, że:

  • Administratorem Danych Osobowych  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie, ul. Powstańców 34, 46-090 Popielów, tel. (77) 469 20 17, e-mail: biblioteka@popielow.pl dalej: Administrator;
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod.biblioteka@popielow.pl lub listownie na adres siedziby Administratora
  • Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia otrzymanej korespondencji, oraz  wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
   • dobrowolnie wyrażonej zgody, poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na podaniu przez Panią/Pana adresu mailowego celem kontaktu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   • art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, w związku z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi na skierowaną przez Panią/Pana korespondencję mailową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku niezbędności realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy.
   • art. 9 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony powstałych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją mailową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych,  w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze, pomioty świadczące usługi serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć również podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe rozpatrzenia wniosku.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej, lub do ustania zasadności przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. W przypadku kiedy korespondencja będzie zawierała treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości moga być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.