do góryRegulamin wypożyczalni dla dorosłych


  § 1. PRAWO KORZYSTANIA


  1. Prawo do bezpłatnego korzystania z książek mają wszyscy mieszkańcy
  2. Czytelnik pełnoletni przy zapisie powinien:
  a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania
  b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu wypożyczlni
  3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają, zgodnie z przepisami rodzice, bądź opiekunowie prawni
  4. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić każdorazowo o zmianie nazwiska, adresu i miejsca pracy


  § 2. WYPOŻYCZANIE

  1. Jednorazowo wypożyczyć można 8 woluminów na okres nie dłuższy niż cztery tygodnie
  2. Termin zwrotu wypożyczonych książek może być przesunięty, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników
  3. W szczególności, w uzasadnionych przypadkach Bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.
  4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książek, których nie ma w księgozbiorze, Biblioteka jest zobowiązana starać się o wypożyczenie ich z innych bibliotek.
  5. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny oraz innych ważnych dokumentów
  czytelnik może korzystać jedynie na miejscu w Bibliotece.
  6. Czytelnik, u którego w domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z wypożyczalni.


  § 3. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

  1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad czas określony w § 2 ust.1, bądź 2, otrzymuje po tygodniu pierwsze upomnienie, a po dwóch tygodniach drugie upomnienie.
  2. Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej dwukrotną wartość znaczka na upomnieniu.
  3. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli czytelnik odmawia oddania książek bądź uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych praw na drodze prawnej .

   

   


  § 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

  1. Czytelnik powinien pamiętać, że książka wypożyczona z Biblioteki jest własnością społeczną i że należy ją szanować i zabezpieczać przed zniszczeniem, szczególnie przy przenoszeniu jej z Biblioteki do domu i z powrotem.
  2. Czytelnik jak i pracownik Biblioteki powinni zwracać uwagę na stan książki przed, jak i po wypożyczeniu.


  § 5. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK

  1. Czytelnik jest obowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić jej wartość ( w wysokości do dziesięciokrotnej wartości książki, w zależności od tego, jak cenna jest dana książka dla Biblioteki). W wyjątkowych wypadkach czytelnik może też dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości i i przydatną dla Biblioteki.
  2. Za uszkodzenie książki czytelnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wartość określa Dyrektor w zależności od stopnia uszkodzenia książki.
  3. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia książki lub jej uszkodzenia odpowiada czytelnik z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami niezależnymi od czytelnika.


  § 6. ŻYCZENIA CZYTELNIKÓW

  Wszystkie życzenia czytelników należy wpisywać do zeszytu dezyderatów, który
  znajduje się w czytelni lub u Dyrektora, u którego dostępny jest również zeszyt skarg i
  wniosków..

  § 7. PRZEPIS KOŃCOWY

  Czytelnicy, którzy nie stosują się do przepisów niniejszego Regulaminu, mogą być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki- czasowo pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki.