do góryRegulamin organizacyjny


  § 1. Postanowienia ogólne
  1. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie, ul. Powstańców 34 jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Popielów.
  2. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie działa na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/33/2007 Rady Gminy Popielów z dnia 29 marca 2007 roku.
  3. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora pod Nr 1/2007.
  4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  Bibliotece – należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną z/s w Popielowie
  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki
  Publicznej z/s w Popielowie
  Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie
  5. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami i zaleceniami określonymi dla instytucji kultury.
  6. W skład Biblioteki wchodzą:
  1. Filia Biblioteczna w Karłowicach, 46-037 Karłowice, ul. Brzeska 2a
  2. Filia Biblioteczna w Starych Siołkowicach, 46-083 Stare Siołkowice, ul. Michała 55
  3. Filia Biblioteczna w Stobrawie, Stobrawa, 46-090 Popielów, ul. J. Kani 11
  7. Regulamin określa:
  § 2. Zakres działania Biblioteki
  § 3. Organizację Biblioteki
  § 4. Zakres działania i kompetencje pracowników Biblioteki
  § 5. Tryb pracy Biblioteki
  § 6. Zasady załatwiania skarg i wniosków
  § 7. Wykaz stanowisk pracy
  § 8. Strukturę Biblioteki

  § 2. Zakres działania Biblioteki

  I. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
  1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  4. Popularyzacja książek i czytelnictwa
  5. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa
  6. Opracowywanie własnych materiałów oraz publikacji promujących Bibliotekę, a także zagadnienia kulturowe społeczności lokalnej
  7. Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców gminy Popielów oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej

  II. Zadania wypożyczalni
  1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
  2. Udzielanie czytelnikom porad w zakresie doboru lektury oraz korzystania ze zbiorów i katalogów
  3. Rejestrowanie nowych czytelników i informowanie ich o obowiązującym regulaminie wypożyczalni
  4. Rejestrowanie wypożyczonych książek
  5. Włączanie zwróconych materiałów do zbiorów i dbanie o ich należyte rozmieszczenie, układ i oznakowanie
  6. Prowadzenie dezyderatów książek poszukiwanych przez czytelników
  7. Prowadzenie statystyki dziennej oraz zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  8. Wysyłanie upomnień do dłużników i prowadzenie związanej z tym dokumentacji
  9. Przyjmowanie książek przekazywanych w zamian za zagubione i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
  10. Sporządzanie protokołu i rejestru ubytków, wykreślanie ich z inwentarza oraz wycofywanie z katalogu odpowiednich kart katalogowych
  11. Prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru i związanej z tym dokumentacji
  12. Przygotowywanie nowości książkowych do użytkowania czytelnikom (wpisywanie, opisywanie, pieczętowanie)
  13. Prowadzenie prac konserwatorskich książek
  14. Dbałość o estetykę i układ książek na półkach
  W wypożyczalni obowiązuje Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora, który odnosi się również do wypożyczalni zbiorów obcojęzycznych.

  III. Zadania czytelni
  1. Udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, kartotek zagadnieniowych)
  2. Udzielanie informacji i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
  3. Systematyczne prowadzenie kartotek zagadnieniowych, osobowych i regionalnych
  4. Poradnictwo i pomoc w zakresie korzystania ze źródeł przez czytelników
  5. Prowadzenie prenumeraty czasopism
  6. Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, kwartalnej i rocznej
  7. Prowadzenie zeszytu odwiedzin i kwerend
  8. Przyjmowanie wycieczek, prowadzenie lekcji bibliotecznych, organizowanie spotkań, wystaw, itp.
  9. Włączanie wykorzystanych materiałów bibliotecznych do księgozbioru i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
  10. Kopiowanie materiałów ze zbiorów własnych czytelni według zapotrzebowania czytelników
  W czytelni obowiązuje Regulamin czytelni wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora.

  IV. Oddziału dziecięco-młodzieżowego
  1. Gromadzenie literatury dziecięco-młodzieżowej i udostępnianie jej
  2. Udzielanie pomocy w doborze lektury ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb najmłodszych czytelników
  3. Rejestrowanie czytelników i wypożyczeń i prowadzenie dziennika statystycznego
  4. Wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek
  5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rejestru ubytków i przygotowywanie materiałów statystycznych
  6. Opracowywanie nowości książkowych
  7. Prowadzenie prac konserwatorskich i selekcji książek
  8. Prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz innych konkursów i zajęć z dziećmi i młodzieżą
  9. Przyjmowanie i prowadzenie wycieczek do biblioteki
  10. Dbałość o estetykę i układ książek na półkach
  W Oddziale dziecięco-młodzieżowym obowiązuje Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora

  W Filiach Bibliotecznych obowiązują Regulaminy, które uwzględniają zadania wypożyczalni literatury dziecięco-młodzieżowej i dla dorosłych oraz czytelni.

  V. W zakresie gromadzenia zbiorów
  1. Systematyczny przegląd nowości wydawniczych w księgarniach, ofert wydawniczych z wydawnictw krajowych, bieżące śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
  2. Gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z interpretacją zapisu zadań biblioteki odnośnie gromadzenia zbiorów, znajdującego się w Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku.
  3. Przy zakupie nowości wydawniczych pracownicy Biblioteki kierują się głównie dezyderatami użytkowników bibliotek, mając na uwadze środki finansowe posiadane na ten cel.

  VI. W zakresie opracowania zbiorów
  1. Klasyfikacja zbiorów
  Klasyfikowanie, czyli podział materiałów bibliotecznych na ustalone grupy wg treści jest niezbędne ze względu na potrzeby użytkowników oraz sprawnej i efektywnej pracy bibliotekarza. Każda książka otrzymuje przydział do określonej dziedziny wiedzy, czyli symbol klasyfikacji i sygnaturę na podstawie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
  2. Katalogowanie zbiorów
  Każda nowo zakupiona książka zostaje skatalogowana według obowiązujących norm bibliotecznych. O ilości kart katalogowych do poszczególnych pozycji wydawniczych decyduje ilość symboli głównych w znaku klasyfikacji. Karty katalogowe sporządzają indywidualnie zarówno Biblioteka jak i filie, z tym, że filie otrzymują wpisane do książek: sygnaturę i znak klasyfikacyjny.
  3. Komputerowe wprowadzanie księgozbioru nastąpi w momencie zakupu komputerów i oprogramowania.
  4. Katalogi
  W bibliotekach prowadzi się katalogi:
  a) alfabetyczny całości księgozbioru
  b) działowy literatury pięknej i popularnonaukowej dla dorosłych wg UKD
  c) tytułowy literatury pięknej
  d) tytułowy literatury dziecięco-młodzieżowej
  e) alfabetyczny literatury dziecięco-młodzieżowej
  f) działowy-poziomowy –literatury dziecięco-młodzieżowej
  g) działowy księgozbioru podręcznego
  Katalogi uzupełniane są na bieżąco. Karty katalogowe książek zubytkowanych usuwane są z katalogu na bieżąco
  5. Kartoteki
  Znajdujące się w bibliotekach kartoteki uzupełniane są na bieżąco i na bieżąco – w miarę potrzeb tworzone nowe.
  VII. W zakresie merytorycznej dokumentacji bibliotecznej
  1. Specyfikacje i wykazy zewnętrzne
  Każda Filia Biblioteczna otrzymuje specyfikację – stanowiącą załącznik do dowodu nabycia książki – w dwóch egzemplarzach, która jest dokumentem upoważniającym do wpisu książki do księgi inwentarzowej księgozbioru. Specyfikacja zawiera wykaz nabytych książek wraz z ich liczbą i wartością (oraz wpisanym numerem inwentarzowym, jaki książka uzyskuje). Jeden egzemplarz specyfikacji po wpisaniu książek do inwentarza przechowywany jest w Filii Bibliotecznej, drugi potwierdzony wraca do biblioteki macierzystej. Specyfikacje te są wraz z kopią faktury dowodem nabycia inwentarza.
  Dowody wpływu do faktury za zakup książek lub inne dowody, stanowiące wykaz darów, przejęcia lub uzyskania w zamian za zagubione.
  2. Struktura ogólna
  Na podstawie specyfikacji prowadzony jest sumaryczny zeszyt przybytków. Zeszyt ten jest odzwierciedleniem struktury księgozbioru. Zawiera ilość i wartość przyjętego na stan księgozbioru z podziałem na źródła wpływu oraz z podziałem na działy główne, zgodnie z klasyfikacją UKD.
  3. Ewidencjonowanie nabytków.
  Zakupione bądź w inny sposób nabycia przyjęte pozycje wydawnicze wpisywane są do księgi inwentarzowej księgozbioru. W księdze inwentarzowej rejestruje się każdą jednostkę ewidencyjną (wolumen) oddzielnie numer z księgi inwentarzowej wpisuje się do odpowiedniej książki, na odwrocie strony tytułowej. Książki pieczętuje się pieczątką okrągłą Biblioteki, z pełną nazwą placówki oraz ekslibrisem. Wpisuje się również numer akcesji oraz znak klasyfikacyjny oraz sygnaturę.
  4. Ubytkowanie materiałów bibliotecznych
  Biblioteki prowadzą sumaryczny rejestr ubytków. Wpisu do rejestru ubytków i odpowiednich skreśleń w księdze inwentarzowej księgozbioru dokonuje się na podstawie dowodów ubytków tj. dokumentu stwierdzającego ubytek określonych materiałów bibliotecznych.
  5. Zasady przeprowadzania skontrum określa Zarządzenie Dyrektora w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 05 listopada 1999 roku.

  VIII. Kontrola wewnętrzna
  1. Kontrola wewnętrzna ma na celu analizę i ocenę przestrzegania przepisów, realizacji poleceń oraz wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji.
  2. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor a w przypadku Filii Bibliotecznych Dyrektor bądź wytypowany do tego zadania pracownik.
  Każdorazowy wyjazd do Filii jest odnotowany w „zeszycie kontroli”, który znajduje się w Bibliotece oraz w zeszycie wizytacji, znajdującym się w każdej z placówek w terenie.


  § 3. Organizacja Biblioteki
  1. Pracą Biblioteki kieruje Dyrektor, który zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
  2. Dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Popielów
  3. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
  4. W przypadku nieobecności Dyrektora, trwającej dłużej niż dwa tygodnie obowiązki pełni pracownik Biblioteki wskazany przez Dyrektora
  5. Biblioteka realizuje swoje zadania w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, bądx na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
  6. Pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi
  7. Klasyfikacja pism i dokumentów merytorycznej działalności Biblioteka określa Zarządzeniem Dyrektora
  8. Obieg dokumentów finansowo-księgowych określa „Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych”
  9. Wewnętrzne akta normatywne wydawane są w formie zarządzeń, poleceń, pism okólnych i instrukcji
  10. Zasady wynagradzania reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury z późniejszymi zmianami.
  11. Podpisywanie pism i umów odbywa się jednoosobowo z wyjątkiem przypadków określonych przepisami. Do podpisywania pism i umów uprawniony jest Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba. Plany i sprawozdania finansowe przedstawiane Organizatorowi a także te umowy, z których wynikają skutki finansowe, wymagają kontrasygnaty księgowej (Głównego Księgowego).
  12. Czeki, polecenia przelewu, rozliczenia gotówkowe lub inne dokumenty obrotu pieniężnego podpisują upoważnione dwie osoby, którymi są Dyrektor, księgowa (Główna Księgowa) lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
  13. Pracownicy mogą być delegowani do wykonania określonych czynności poza siedzibę Biblioteki. Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności upoważniona osoba.

  § 4. Zakres działań i kompetencje pracowników Biblioteki

  1. Zakres działania i odpowiedzialności Dyrektora
  1. Zarządzanie Biblioteką i reprezentowanie jej na zewnątrz
  2. Ustalanie szczegółowej organizacji wewnętrznej Biblioteki i zakresu działania jej poszczególnych placówek
  3. Ustalanie planów działań i zarządzanie nimi.
  4. Dysponowanie majątkiem i finansami Biblioteki w granicach określonych przepisami prawa
  5. Podejmowanie zasadniczych decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Biblioteki
  6. Wydawanie wewnętrznych instrukcji, zarządzeń i poleceń.
  7. Decydowanie o przyjmowaniu, zwalnianiu i awansowaniu pracowników.
  8. Ustalanie wynagrodzeń pracowników.
  9. Ustalanie zakresów obowiązków pracowników
  10. Przyznawanie nagród, wyróżnień i stosowanie kar i sankcji służbowych.
  11. Udzielanie zamówień na dostawy, roboty i usługi w sposób zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
  12. Zapewnienie realizacji statutowych zadań Biblioteki
  13. Prawidłowe planowanie i gospodarowanie budżetem Biblioteki
  14. Przedstawianie Organizatorowi planów działalności i planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania.
  15. Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych
  16. Zapewnienie właściwych warunków pracy.
  17. Organizacja i planowanie działalności merytorycznej Biblioteki.
  18. Współpraca z instytucjami gminnymi.
  19. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych
  20. Przestrzeganie przepisów prawa a w szczególności prawa pracy, BHP i p/poż.
  W przypadkach regulowania spraw o charakterze wewnętrznym dotyczącym działalności i pracy Biblioteki Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.
  II. Zakres działania pracowników Filii Bibliotecznych
  1. Wykonywanie określonych zakresem czynności zadań związanych z efektywną działalnością Filii Bibliotecznej
  2. Ulepszanie i planowanie pracy Filii
  3. Organizacja i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie posiadanych zbiorów bibliotecznych
  4. Udostępnianie czytelnikom zbiorów na zewnątrz i na miejscu
  5. Stosowanie różnych form pracy poprzez możliwie najlepsze w treści i metodach działania własne, mających na celu zwiększanie wyników pracy Filii.
  6. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
  7. Prowadzenie kartotek informacyjno-bibliograficznych
  8. Prowadzenie rejestru przybytków i ubytków zbiorów bibliotecznych
  9. Prowadzenie systematycznej selekcji zbiorów
  10. Kompletne opracowywanie wydawnictw zwartych
  11. Bieżące uzupełnianie i prowadzenie katalogów bibliotecznych
  12. Załatwianie spraw organizacyjno-administracyjnych dotyczących biblioteki
  13. Organizacja i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej
  14. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką i Gminną Bibliotekę Publiczną
  15. Odpowiednie prowadzenie warsztatu pracy i pracy samokształceniowej
  16. Dbanie o estetykę pomieszczeń i miejsca pracy
  17. Przestrzeganie dyscypliny pracy
  18. Organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych
  19. Współpraca ze środowiskiem w zakresie pracy kulturalno-oświatowej
  20. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez Dyrektora Biblioteki
  III. Zakres działania pracownika Oddziału dziecięco-młodzieżowego
  1. Udostępnianie zbiorów czytelnikom i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji z tym związanej
  2. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki zgodnie z obowiązującymi wymogami
  3. Organizowanie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa dziecięco-młodzieżowego
  4. Zwiększanie wyników pracy Oddziału poprzez możliwe najlepsze w treści i metody własne działania
  5. Organizowanie różnych form pracy z czytelnikami najmłodszymi
  6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rejestru przybytków i ubytków zbiorów
  7. Przeprowadzanie selekcji zbiorów
  8. Opracowywanie wydawnictw zwartych i prowadzenie katalogów
  9. Udział w naradach i szkoleniach oraz prowadzenie własnej pracy samokształceniowej
  10. Organizowanie spotkań autorskich dla młodych czytelników
  11. Organizowanie i przyjmowanie wycieczek do biblioteki
  12. Dbanie o odpowiedni wystrój i estetykę Oddziału
  13. Przestrzeganie dyscypliny pracy
  14. Wykonywanie innych zaleceń wydawanych przez Dyrektora Biblioteki

  IV. Zakres działania pracownika udostępniania
  1. Promowanie posiadanych zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej
  2. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki bibliotecznej
  3. Zwiększanie wyników pracy Biblioteki poprzez możliwie najlepsze w treści i metody działania własne
  4. Bieżące opracowywanie nowości wydawniczych i uzupełnianie katalogów bibliotecznych wypożyczalni i czytelni
  5. Bieżące i systematyczne prowadzenie kartotek informacyjno-bibliograficznych
  6. Dbanie o estetyczny wygląd książek i ich układ na półkach
  7. Wykonywanie innych zaleceń wydawanych przez Dyrektora Biblioteki

  V. Zakres działania księgowej(Głównej Księgowej)
  1. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych
  2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  3. Prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
  4. Przygotowywanie list i wypłat wynagrodzeń dla pracowników Biblioteki i wszelkich czynności z tym związanych
  5. Opracowywanie rocznych planów finansowych Biblioteki
  6. Nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi Biblioteki, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych
  7. Kontrolowanie legalności dokumentów finansowych
  8. Nadzorowanie gospodarki materiałowej
  9. Kontrasygnowanie pism mających skutki finansowe
  10. Przygotowywanie sprawozdawczości finansowej
  11. Stała współpraca z Kasą Urzędu Gminy w zakresie rozliczania pobranych czeków, pobierania zaliczek i rozliczania ich.
  12. Dokonywanie rozliczeń kasowych z Bankami oraz składek ZUS i zobowiązań podatkowych
  13.Wykonywanie innych zaleceń wydawanych przez Dyrektora Biblioteki.

  VI. Zakres działania pracownika gospodarczego
  1. Wykonywanie czynności fizycznych związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie i poza nim.
  2. Dbanie o czystość, ład i porządek na powierzonym odcinku pracy
  3. Dopilnowanie prawidłowej eksploatacji kontenerów na śmieci i ich wywozu.
  4. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez Dyrektora Biblioteki

  VII.Każdy pracownik odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed pożarem, dewastacją, włamaniem i kradzieżą w czasie pracy i w momencie jej zakończenia oraz dba o powierzone mu mienie materialne Biblioteki.

  § 5. Tryb pracy Biblioteki

  1. Pracownik prowadzi sprawy zgodnie z nadanym mu zakresem czynności
  2. Pracownicy Biblioteki zobowiązani są do wykonywania zadań wynikających z bieżących poleceń służbowych przełożonego.
  3. Pracownicy Biblioteki wykonując swoje zadania zobowiązani są do ścisłej współpracy między sobą.
  4. Wszyscy pracownicy Biblioteki składają na piśmie deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie.
  5. Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi płatne jest z dołu do 28 każdego miesiąca w trybie uregulowanym
  6. Czas pracy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, zatrudnionych w niepełnym wymiarze proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia z zachowaniem pięciodniowego tygodnia pracy.
  7. Za pracę w soboty przypada dzień wolny w tygodniu następującym po przepracowanej sobocie.
  8. W przypadku niedostosowania się do zaleceń w punktach 1,2,3 mogą być stosowane wobec pracownika sankcje dyscyplinarne regulowane Kodeksem Pracy.
  9. Czas pracy pracownika powinien być wykorzystany w całości na czynności zawodowe pracownika.
  10. Każdorazowe wyjście pracownika w godzinach pracy musi być uzgodnione z przełożonym.
  11. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy.
  12. Pracowników obowiązuje całkowity zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie Biblioteki, jak również spożywanie środków odurzających w tym alkoholu, jest na jego terenie całkowicie zabronione
  13. Za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku i dyscypliny pracy, zakresu czynności, przepisów BHP i p/poż. Stosuje się kary porządkowe i dyscyplinarne.

  § 6. Zasady załatwiania skarg i wniosków
  1. Skargi i wnioski wpływające do Biblioteki podlegają ewidencji w rejetrze skarg i wniosków
  2. Załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie terminów.
  3. W sprawach skarg, wniosków i interwencji interesantów przyjmuje Dyrektor, a w razie jego nieobecności wyznaczony pracownik zastępujący Dyrektora.
  4. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Biblioteki.

   

  § 7. Wykaz stanowisk pracy
  Dyrektor
  Pracownicy udostępniania
  Pracownicy Oddziału dziecięco-młodzieżowego
  Pracownicy Filii Bibliotecznych
  Księgowa (Główny Księgowy)
  Pracownik gospodarczy

  §. Struktura Biblioteki
  1. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną oraz podejmuje inne działania w celu zaspakajania potrzeb środowiska lokalnego
  2. Podstawowe zadania pracowników ustalone przez Dyrektora Biblioteki zawierające zakresy obowiązków i odpowiedzialności znajdują się w aktach osobowych pracowników.
  3. Strukturę organizacyjną Biblioteki określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu
  4. Godziny pracy Biblioteki w Popielowie jak i Filii Bibliotecznych określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  §. 8 Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Biblioteki
  2. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem Pracy.
  3. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem i przepisami szczegółowymi decyduje Dyrektor Biblioteki
  4. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.