do góryRegulamin oddziału dziecięco - młodzieżowego


  § 1

  1. Księgozbiór znajdujący się w oddziale dziecięco-młodzieżowym przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Mogą z niego korzystać również czytelnicy młodsi, jak i starsi po przekroczeniu tego wieku.
  2. Wszyscy korzystający ze zbiorów, przed zapisaniem się do oddziału dziecięco-młodzieżowego zostają zapoznani z Regulaminem
  3. Czytelnik zawiadamia Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu lub zmianie szkoły.
  4. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne
  5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres do 4 tygodni. Liczba wypożyczonych książek może ulec zwiększeniu, jeżeli pracownik Biblioteki uzna, że każdorazowy zwrot książek do Biblioteki przebiega bez zastrzeżeń (książki oddawane w terminie i w odpowiednim stanie)
  6. Okres wypożyczenia może być przedłużony, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.
  7. Czytelnik, który przetrzymuje książki, otrzymuje wezwanie do zwrotu, jeżeli mimo wezwania książek nie zwrócił w ciągu tygodnia, zawiadamia się o tym pisemnie rodziców bądź opiekunów.
  8. Zagubioną lub zniszczoną książkę rodzice winni odkupić lub zapłacić jej równowartość. Za uszkodzone książki należy się opłata w wysokości ustalonej przez pracownika Biblioteki (zazwyczaj przyjmuje się aktualną średnią cenę książki).
  9. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny czytelnik korzysta jedynie na miejscu
  10. Czytelnik szanuje książki, chroni przed zniszczeniem, gdyż książki są wspólnym dobrem i mają służyć czytelnikom jak najdłużej.
  11. Czytelnicy nie mogą korzystać z wypożyczalni, jeżeli w domu panuje choroba zakaźna.
  12. Z księgozbioru dziecięco-młodzieżowego mogą korzystać tylko czytelnicy, stosujący się do obowiązującego Regulaminu.

  § 2
  Pracownik Oddziału dziecięco-młodzieżowego powinien zwracać uwagę na to, aby czytelnik dobrze obchodził się z książką.
  Zabronione jest kreślenie w książkach, robienie uwag i notatek na marginesach, naginanie kartek itp.
  W przypadku gdyby czytelnik chciał skopiować rysunek, wykres bądź zapis, może to uczynić tylko przez kalkę techniczną, używając miękkiego ołówka.

  § 3
  Zeszyt życzeń i zażaleń oraz zeszyt dezyderatów znajduje się w czytelni i każdy czytelnik Oddziału ma prawo dokonania wpisu.

  § 4
  Zapisy Regulaminu powinny być bardzo oględnie stosowane. Pracownicy Biblioteki muszą dokładać starań, aby stosunek czytelników do książek był właściwy. Jeżeli czytelnik nie stosuje się do Regulaminu, pracownik Oddziału dziecięco-młodzieżowego powinien go ostrzec. Po bezskutecznym upomnieniu można pozbawić czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na czas określony lub bezterminowo. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji do Dyrektora Biblioteki.