do góryRegulamin korzystania z audiobooków


  R E G U L A M I N
  KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI AUDIOBOOKÓW
  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ z/s w POPIELOWIE

  § 1.

  1. Ze zbiorów „audiobooków” mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu
  18. roku życia. Wyjątek stanowią audiobooki z nagranymi lekturami, które
  mogą wypożyczać czytelnicy niepełnoletni zapisani w naszej bibliotece.
  2. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest zapisanie się do naszej biblioteki,
  które przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie
  Wypożyczalni.

  § 2.

  Korzystający z Wypożyczalni audiobooków podlegają wszystkim ogólnym przepisom
  Regulaminów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie (np. zakaz
  palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt lub rowerów, zakłócania
  ciszy itp.)

  § 3.

  1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek,
  czyli bez obowiązku wnoszenia zwrotnej kaucji.
  2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 1 tytuł przy założeniu,
  że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku
  nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.
  3. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 1 miesiąca.
  4. Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 5 zł (wpłacaną na cele statutowe Biblioteki) za każdy rozpoczynający się miesiąc po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

  § 4

  1. Korzystający z wypożyczalni audiobooków zobowiązany jest do poszanowania
  wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich
  wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się
  odpowiednia klauzula).
  2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie
  sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
  3. Korzystający ze zbiorów odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala
  dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej.
  Uszkodzona płyta (kaseta) pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia
  wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.
  § 5.

  1. Osoba nie stosująca sie do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania z wypożyczania audiobooków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
  2. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, biblioteka - po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.