do góryRegulamin czytelni


  § 1. PRAWO KORZYSTANIA Z CZYTELNI

  1. Prawo do bezpłatnego korzystania z czytelni mają wszyscy czytelnicy.
  2. Czytelnik pragnący korzystać z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisywać się do „zeszytu odwiedzin”.
  3. Osoby nie znane bliżej pracownikowi Biblioteki składają za czas pobytu w czytelni dokument z fotografią, stwierdzający tożsamość, ważny na dany czas.
  4. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
  5. W czytelni obowiązuje cisza.


  § 2. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

  1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących oraz kartotek prowadzonych prze Bibliotekę
  2. Z księgozbioru podręcznego i innych dokumentów można korzystać bezpośrednio bez ograniczenia czasu trwania.
  3. Przed opuszczeniem czytelni pracownik Biblioteki odbiera osobiście materiały i oddaje zabrany dowód stwierdzający tożsamość.


  § 3. POSZANOWANIE KSIĄŻEK I INNYCH DOKUMENTÓW

  1. Czytelnik osobiście odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta z czytelni. Z dokumentami tymi obchodzi się starannie, a spostrzeżone uszkodzenia bezzwłocznie zgłasza pracownikowi Biblioteki.
  2. Za wszelkie uszkodzenia jakichkolwiek dokumentów czytelnik powinien uiścić odszkodowanie w wysokości określonej przez pracownika Biblioteki.


  § 4. ŻYCZENIA CZYTELNIKÓW

  Wszelkie życzenia i uwagi czytelnik powinien wpisywać do „zeszytu dezyderatów”, który
  znajduje się w czytelni bądź u Dyrektora. W szczególności należy zgłaszać życzenia
  dotyczące książek, których Biblioteka nie posiada.
  W miarę możliwości Biblioteka pożyczy żądane pozycje z innych bibliotek, sprowadzi
  drogą wypożyczeń międzybibliotecznych bądź zakupi.


  § 5. PRZEPIS KOŃCOWY

  Osoba nie stosująca się do przepisów Regulaminu czytelni może utracić prawo
  korzystania z czytelni. Przysługuje prawo odwołania do Dyrektora.