do góry



NABÓR NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY


  SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

  oraz

  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z/S W POPIELOWIE

  ogłaszają nabór na stanowisko:

  Główny księgowy

  Opis stanowiska:

  Wymiar etatu: pełny etat ( ½ etatu w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie + ½ etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Popielowie)

  Miejsce wykonywania pracy: Popielów, ul. Powstańców 34


  Planowany termin zatrudnienia:
  od zaraz

  Zakres zadań:

  • Prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • Dokonywanie wstępnej kontroli:

  - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

  Wymagania konieczne:
  Głównym Księgowym, zgodnie z przepisami, może być osoba, która:

  • Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
  • Spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

  b) Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

  c) Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

  d) Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

   

   

   

  • Posiada praktyczną, weryfikowalną i ugruntowaną znajomość prawa, w zakresie:

  a) Ustawy o rachunkowości.

  b) Ustawy o finansach publicznych.

  c) Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  d) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  e) Przepisów płacowych.

  f) Przepisów z zakresu ZUS.

  g) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Wymagania pożądane:

  • Samodzielność w korzystaniu z przepisów rachunkowości budżetowej, podatkowych, płacowych, ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych.
  • Posiadanie praktycznej umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia potrzeb jednostki.
  • Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel oraz programów księgowych, Płatnik.
  • Umiejętność planowania finansowego i budżetowania.
  • Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność
  • Wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne.

  Wymagane do złożenia dokumenty i oświadczenia:

  • List motywacyjny.
  • Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej wraz z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną z/s w Popielowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".
  • Własnoręcznie podpisane Oświadczenie, według załączonego wzoru.
    

  Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

  Dokumenty należy złożyć osobiście, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

   Więcej informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 469 21 93/ 077 469 201


  Galeria zdjęć:

  • NABÓR NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY


  Pliki do pobrania: