REGULAMIN CZYTELNI


§ 1. PRAWO KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z czytelni mają wszyscy czytelnicy.
2. Czytelnik pragnący korzystać z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisywać się do „zeszytu odwiedzin”.
3. Osoby nie znane bliżej pracownikowi Biblioteki składają za czas pobytu w czytelni dokument z fotografią, stwierdzający tożsamość, ważny na dany czas.
4. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
5. W czytelni obowiązuje cisza.


§ 2. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących oraz kartotek prowadzonych prze Bibliotekę
2. Z księgozbioru podręcznego i innych dokumentów można korzystać bezpośrednio bez ograniczenia czasu trwania.
3. Przed opuszczeniem czytelni pracownik Biblioteki odbiera osobiście materiały i oddaje zabrany dowód stwierdzający tożsamość.


§ 3. POSZANOWANIE KSIĄŻEK I INNYCH DOKUMENTÓW

1. Czytelnik osobiście odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta z czytelni. Z dokumentami tymi obchodzi się starannie, a spostrzeżone uszkodzenia bezzwłocznie zgłasza pracownikowi Biblioteki.
2. Za wszelkie uszkodzenia jakichkolwiek dokumentów czytelnik powinien uiścić odszkodowanie w wysokości określonej przez pracownika Biblioteki.


§ 4. ŻYCZENIA CZYTELNIKÓW

Wszelkie życzenia i uwagi czytelnik powinien wpisywać do „zeszytu dezyderatów”, który
znajduje się w czytelni bądź u Dyrektora. W szczególności należy zgłaszać życzenia
dotyczące książek, których Biblioteka nie posiada.
W miarę możliwości Biblioteka pożyczy żądane pozycje z innych bibliotek, sprowadzi
drogą wypożyczeń międzybibliotecznych bądź zakupi.


§ 5. PRZEPIS KOŃCOWY

Osoba nie stosująca się do przepisów Regulaminu czytelni może utracić prawo
korzystania z czytelni. Przysługuje prawo odwołania do Dyrektora.