REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI AUDIOBOOKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z/S W POPIELOWIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011
z dnia02.05.2011r.


R E G U L A M I N
KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI AUDIOBOOKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ z/s w POPIELOWIE

§ 1.

1. Ze zbiorów „audiobooków” mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu
18. roku życia. Wyjątek stanowią audiobooki z nagranymi lekturami, które
mogą wypożyczać czytelnicy niepełnoletni zapisani w naszej bibliotece.
2. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest zapisanie się do naszej biblioteki,
które przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie
Wypożyczalni.

§ 2.

Korzystający z Wypożyczalni audiobooków podlegają wszystkim ogólnym przepisom
Regulaminów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie (np. zakaz
palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt lub rowerów, zakłócania
ciszy itp.)

§ 3.

1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek,
czyli bez obowiązku wnoszenia zwrotnej kaucji.
2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 1 tytuł przy założeniu,
że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku
nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.
3. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 1 miesiąca.
4. Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 5 zł (wpłacaną na cele statutowe Biblioteki) za każdy rozpoczynający się miesiąc po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

§ 4

1. Korzystający z wypożyczalni audiobooków zobowiązany jest do poszanowania
wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich
wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się
odpowiednia klauzula).
2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie
sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
3. Korzystający ze zbiorów odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala
dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej.
Uszkodzona płyta (kaseta) pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia
wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.
§ 5.

1. Osoba nie stosująca sie do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a
w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania z
wypożyczania audiobooków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu
wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za
zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, biblioteka - po wykorzystaniu własnych
procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.